Опубликовано: 1 Nov 2016

Нагорно-карабахский конфликт: Положение 9(2) Представление доказательств нарушения международных стандартов по восстановлению постконфликтных имущественных прав

Обращение

01 ноября 2016 г Европейский центр защиты прав человека внес представление Комитету министров Совета Европы касательно введения в действие решений от июня 2015 года Европейского суда по правам человека в отношении двух дел о Нагорно-карабахском конфликте: Саргсян против Азербайджана и Чирагов и другие против Армении.

Большая Палата Европейского суда вынесла следующее решение по обоим делам: «… представляется в особенности важным установить механизм решения имущественных претензий, который был бы легко доступен, и сформировать процедуры, работающие по гибким стандартам предоставления доказательств, что позволяло бы заявителю и другим лицам в подобной ситуации восстанавливать свои имущественные права и получать компенсацию за потерю этих прав». Такое представление описывает международные стандарты, в том числе принципы Пиньейру ООН и принципы Поульсена Совета Европы по восстановлению постконфликтных имущественных прав, которые станут залогом эффективного введения в действие решений.

Для доступа к другой документации по этим делам смотрите ссылки ниже.

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: 9(2) saylı qaydaya əsasən münaqişələrdən sonra mülkiyyətin restitusiyasına üzrə beynəlxalq standartların təsnifləşdirilməsinə dair təqdimat

1 noyabr 2016-cı il tarixində Avropa İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi Mərkəzi (EHRAC) Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə təqdimat göndərmişdir. Bu təqdimat Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin 2015-ci ilin iyun ayında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı iki iş (Sargsyan Azərbaycana qarşıÇıraqov və digərləri Ermənistana qarşı) üzrə elan etdiyi qərarların icrası ilə əlaqədardır.

Avropa Məhkəməsinin Böyük Palatası hər iki üş üzrə belə nəticəyə gəlmişdir ki, “..ərizəçilər və onların vəziyyətində olan başqaları üçün mülkiyyət hüquqlarının bərpasına və ondan istifadə etmək imkanının itirilməsinə görə kompensasiya əldə etməsinə imkan yaradan, asan müraciət edilə bilən və çevik sübut etmə standartlarına əsaslanan prosedurları təmin edən mülkiyyətin tələb edilməsinə dair mexanizmlərin yaradılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.” Qərarların effektiv şəkildə icrası üçün təqdimatda münaqişələrdən sonra əmlakın restitusiyasına dair beynəlxalq standartlar, o cümlədən BMT-nin Pinheiro Prinsipləri”Avropa Şurasının “Poulsen Prinsipləri” irəli sürülür.

.