Нагорно-карабахский конфликт: Представление доказательств нарушения международных стандартов по восстановлению постконфликтных имущественных прав

Опубликовано: 1 Nov 2016

01 ноября 2016 г Европейский центр защиты прав человека внес представление Комитету министров Совета Европы касательно введения в действие решений от июня 2015 года Европейского суда по правам человека в отношении двух дел о Нагорно-карабахском конфликте: Саргсян против Азербайджана и Чирагов и другие против Армении.

Большая Палата Европейского суда вынесла следующее решение по обоим делам: «… представляется в особенности важным установить механизм решения имущественных претензий, который был бы легко доступен, и сформировать процедуры, работающие по гибким стандартам предоставления доказательств, что позволяло бы заявителю и другим лицам в подобной ситуации восстанавливать свои имущественные права и получать компенсацию за потерю этих прав». Такое представление описывает международные стандарты, в том числе принципы Пиньейру ООН и принципы Поульсена Совета Европы по восстановлению постконфликтных имущественных прав, которые станут залогом эффективного введения в действие решений.

Полезные ссылки
Представление на рассмотрение согласно Положению 9(2): Саргсян против Азербайджана и Чирагов и другие против Армении
Обзорный документ: Саргсян против Азербайджана и Чирагов и другие против Армении
Размораживание конфликта? Постановления Европейского суда касательно ситуации в Нагорном Карабахе (Блог)
Саргсян против Азербайджана (официальное решение)
Чирагов и другие против Армении (официальное решение)
Европейский суд вынес решение против Азербайджана во время прохождения Европейских игр (Русский)

Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն: Օրենք 9(2) Դիմում ետ-հակամարտային սեփականության իրավունքի վերականգնման միջազգային չափանիշների խախտման վերաբերյալ

2016 թվականի նոյեմբերի 1-ին Մարդու Իրավունքների Եվրոպական Կենտրոնը դիմումով ներկայացել է Եվրոպայի Խորհրդի Նախարարների Կոմիտե 2015 թվականի հունիսին Մարդու Իրավունքների Եվրոպական Դատարանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ կայացրած երկու դատավճիռների իրականացման հետ կապված՝ Սարգսյանն ընդդեմ Ադրբեջանի և Չիգարովն ու այլոք ընդդեմ Հայաստանի։

Մարդու Իրավունքների Եվրոպական Դատարանի Մեծ Պալատը երկու դեպքերում էլ նշել է, որ “… հատկապես անհրաժեշտ է, որ ներդրվի սեփականության իրավունքի վերականգնման մեխանիզմ, որը կլինի հեշտ հասանելի և կտրամադրի ընթացակարգեր, որոնք կաշխատեն ապացույցների ներկայացման ճկուն չափանիշներով, ինչը հնարավորություն կտա հայցվորին և նմանատիպ իրավիճակում գտնվող այլ անձանց վերականգնել իրենց սեփականության իրավունքը և ստանալ փախհատուցում այդ իրավունքի խախտման համար։” Տվյալ դիմումը ներկայացնում է ետ-հակամարտային իրավիճակներում սեփականության իրավունքի վերականգնման միջազգային չափանիշները, այդ թվում նաև ՄԱԿ-ի Պինխերոյի սկզբունքները և Եվրոպայի Խորհրդի Պոուլսենի սկզբունքները, որոնք կհարթեն դատավճիռների արդյունավետ իրականացման ճանապարհը։

Նշված դեպքերի վերաբերյալ հավելյալ տեղեկատվություն ստանալու համար, տեսեք ստորև հղումները։

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: 9(2) saylı qaydaya əsasən münaqişələrdən sonra mülkiyyətin restitusiyasına üzrə beynəlxalq standartların təsnifləşdirilməsinə dair təqdimat

1 noyabr 2016-cı il tarixində Avropa İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi Mərkəzi (EHRAC) Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə təqdimat göndərmişdir. Bu təqdimat Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin 2015-ci ilin iyun ayında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı iki iş (Sargsyan Azərbaycana qarşıÇıraqov və digərləri Ermənistana qarşı) üzrə elan etdiyi qərarların icrası ilə əlaqədardır.

Avropa Məhkəməsinin Böyük Palatası hər iki üş üzrə belə nəticəyə gəlmişdir ki, “..ərizəçilər və onların vəziyyətində olan başqaları üçün mülkiyyət hüquqlarının bərpasına və ondan istifadə etmək imkanının itirilməsinə görə kompensasiya əldə etməsinə imkan yaradan, asan müraciət edilə bilən və çevik sübut etmə standartlarına əsaslanan prosedurları təmin edən mülkiyyətin tələb edilməsinə dair mexanizmlərin yaradılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.” Qərarların effektiv şəkildə icrası üçün təqdimatda münaqişələrdən sonra əmlakın restitusiyasına dair beynəlxalq standartlar, o cümlədən BMT-nin Pinheiro Prinsipləri”Avropa Şurasının “Poulsen Prinsipləri” irəli sürülür.

.